تبلیغات
گروه جغرافیای شهرستان کردکوی - ﮔﻮﺷﻪ ﮔﻮﺷﻪ شهرستان کردکوی ﺩﯾﺪﻧﯽ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﺮﻁﯽ ﮐﻪ ﺍﻫﻞ ﮔﺮﺩﺵ ﻭ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﺑﺎﺷﻴﺪ...

شهرستان کردکوی، ﺭﻧﮕﻴﻦ ﮐﻤﺎﻧﯽ ازطبیعت و تاریخ ، شهرستانیﭼﻬﺎﺭ ﻓﺼﻞ، ﺳﺮﺯﻣﻴﻦ ﭘﺪﯾﺪﻩﻫﺎی ﻁﺒﻴﻌﯽ ﺑﺎ ﻣﻨﻈﺮﻩﻫﺎی ﺯﯾﺒﺎ،ﮔﻮﺷﻪ ﮔﻮﺷﻪ شهرستان کردکوی ﺩﯾﺪﻧﯽ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﺮﻁﯽ ﮐﻪ ﺍﻫﻞ ﮔﺮﺩﺵ ﻭ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﺑﺎﺷﻴﺪ

ﮔﻮﺷﻪ ﮔﻮﺷﻪ شهرستان کردکوی ﺩﯾﺪﻧﯽ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﺮﻁﯽ ﮐﻪ ﺍﻫﻞ ﮔﺮﺩﺵ ﻭ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻭ ﺟﺎﺫﺑﻪﻫﺎی ﮔﻮﺷﻪ ﻭ ﺍﻁﺮﺍﻑ ﺑﺮﺍﯾﺘﺎﻥ ﺟﺎﻟﺐ ﻭ ﺩﯾﺪﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺟﺎﺫﺑﻪﻫﺎی شهرستان کردکوی ﮐﻢ ﻧﻴﺴﺖ ﻓﻘﻂ ﮐﺎﻓﯽ ﺍﺳﺖ ﺟﺎﺫﺑﻪﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﯾﮏ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻨﻴﺪ ﻭ ﺑﺘﻮﺍﻧﻴﺪ ﺍﺯ ﺁﻥﻫﺎ ﺑﻬﺮﻩ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﺑﺒﺮﯾﺪ. ﺑﯽ ﺷﮏ ﺑﺮﺍی ﻫﺮ ﯾﮏ ﺍﺯ ﺷﻤﺎ ﭙﻴﺶ ﺁﻣﺪﻩ ﮐﻪ ﺧﻴﻠﯽ ﺍﺗﻔﺎﻗﯽ ﺳﺮ ﺍﺯ ﯾﮏ ﺭﻭﺳﺘﺎ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥﺩﺭﺁﻭﺭﯾﺪ. ﮔﺎﻫﯽ ﺳﺒﮏ ﺯﻧﺪﮔﯽﺷﺎﻥ ﺟﺎﻟﺐ ﻭ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻁﺒﻴﻌﺖ ﺁﻥ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﯾﺎ ﺍﮔﺮ ﺑﺮﺍﯾﺘﺎﻥ ﭙﻴﺶ ﻧﻴﺎﻣﺪﻩ ﭼﻨﻴﻦ ﺳﻔﺮی ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﺩﺭ ﺧﻴﻠﯽ ﺍﺯعکس ها و ﻓﻴﻠﻢﻫﺎ و سایت و وبلاگها ﻣﻨﺎﻁﻖ ﺑﮑﺮ ﻭ ﺯﯾﺒﺎ شهرستان کردکوی ﺁﺷﻨﺎ ﺷﺪﻩﺍﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻴﺸﻪ در این قالب دیده اید.

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮﺭ ﮐﻪ ﻣﯽﺩﺍﻧﻴﺪ شهرستان کردکوی، ﺭﻧﮕﻴﻦ ﮐﻤﺎﻧﯽ ازطبیعت و تاریخ ، شهرستانیﭼﻬﺎﺭ ﻓﺼﻞ، ﺳﺮﺯﻣﻴﻦ ﭘﺪﯾﺪﻩﻫﺎی ﻁﺒﻴﻌﯽ ﺑﺎ ﻣﻨﻈﺮﻩﻫﺎی ﺯﯾﺒﺎ، ﭼﻴﺰی ﺩﺭ ﺟﺬﺏ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮ ﮐﻢ ﻧﺪﺍﺭﺩ؛ ﺍﻣﺎ ﺑﺮﺍی ﺁﻧﮑﻪ کردکویﺑﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖﻫﺎﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺁﻭﺭ ﻭ ﭘﻮﻝ ﺳﺎﺯ ﺑﺮﺍی مردمش ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮﺩ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﻓﻴﻠﻢ و عکس و همایش ﺑﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭگردشگری ایران ﻋﺮﺿﻪ ﻭ ﺗﻮﺟﻪ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺟﻠﺐ ﮐﻨﺪ.ﺍﮔﺮ ﻣﺴﻮﻻﻥ ﺯﯾﺮﺑﻂ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮی ﺩﺭ شهرستان کردکوی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺑﻪ ﺭﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﭼﻮﻥ سایت ها و وبلاگها و عکس ها و همایش هاﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺟﺬﺍﺑﻴﺖﻫﺎی مخلف ﺩﺭ ﺟﻠﺐ ﻣﺨﺎﻁﺐ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺍﺑﺰﺍﺭﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺩﺭ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺟﺎﺫﺑﻪﻫﺎی ﮔﺮﺩﺷﮕﺮی ﺍﺳﺖ .اگر بتوانیم ﺯﯾﺒﺎﯾﯽﻫﺎ ﻭ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ کردکوی را بصورت ﻓﻴﻠﻢ،عکس و نمادی به تصویر بکشیم می تواند ﺍﺑﺰﺍﺭی باشد در معرفی و  ﺟﺬﺏ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﺍﻥ ﺩﺍﺧﻠﯽ ﻭ ﺧﺎﺭﺟﯽ. ﺳﺎﺧﺖ ﻓﻴﻠﻢ از جاذبه های فرهنگی و تاریخی شهرستان ، تهیه ﻣﺴﺘﻨﺪ ازﻁﺒﻴﻌﺖ ﻭ ﺣﻴﺎﺕ ﻭﺣﺶ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﺣﺮﻓﻪﺍی ﮐﻤﮏ ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮی شهرستان کردکوی و منطقه خواهد داشت. چرا که این فعالیت ﻣﺨﺎﻁﺐ ﺭﺍ ﺩﻋﻮﺕ ﺑﻪ ﮔﺮﺩﺵ در شهرستان کردکوی خواهد کرد.

البته همه این فعالیتها و تلاشها در  ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻅﺮﻓﻴﺖﻫﺎی ﮔﺮﺩﺷﮕﺮی ﻭ ﺟﺬﺏ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮ ﺍﺯ ﺳﺮﺍﺳﺮ ایران به منطقه کردکوی، ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﻓﺎﮐﺘﻮﺭﻫﺎﯾﯽ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺍﺭﮔﺎﻥﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﻴﺮ اداره ﻣﻴﺮﺍﺙ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺩﺳﺘﯽ ﻭ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮی، اداره ارشاد و فرمانداری ﺍﺳﺖ. ﺍﻟﺒﺘﻪ ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪﮐﻤﺒﻮﺩ ﺑﻮﺩﺟﻪ، ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻣﻴﺎﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻁ، ﻧﺪﺍﺷﺘﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪﻭﻥ ﻭ ﺑﻪ ﮐﺎﺭﮔﻴﺮی ﻧﻴﺮﻭﻫﺎی ﻏﻴﺮﻣﺘﺨﺼﺺ ﺩﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﺯ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞﻫﺎی ﺩﺭ توسعهﮔﺮﺩﺷﮕﺮی ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭ ﻣﯽﺁﯾﺪ.

امید است در سال  دولت و ملت، همدلی وهمزبانی ،مسئولین شهرستان کردکوی بکوشند از فضای گردشگری و پتانسیل منطقه  استفاده کرده وموجب توسعه شهرستان دراین زمینه شوند


امام زاده ابراهیم روستای النگ:عکاس محمودی

روستای خرم آباد کردکوی: عکاس محمودی

قله دو کالی درازنو: عکاس محمودی

آبشار هفت طبقه: عکاس محمودی
تهیه کننده : یعقوب محمودی


تاریخ : سه شنبه 19 آبان 1394 | 07:56 ب.ظ | نویسنده : یعقوب محمودی | نظرات
.: Weblog Themes By SlideTheme :.


  • فرازفا